POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza polityka prywatności, ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązuje od 2011-06-01.

 Słownik pojęć.

 

 1. Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Klient - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która korzysta z witryny Galerii Galaktyka Wnętrz i przynależnego do niej Sklepu Internetowego, w tym zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Konto Klienta - konto przypisane danemu Klientowi stanowiące bazę zawierającą dane Klienta, w tym służące do realizacji składanych Zamówień, historię Zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności witryny Galerii Galaktyka Wnętrz i przynależnego do niej Sklepu Internetowego.
 4. Sklep Internetowy - sklep Sprzedającego, firmy „Golden Oudh Properties Sp. z o.o.”, działający pod adresem http://galaktyka-wnętrz.pl, za pośrednictwem którego Sprzedający sprzedaje towary w sieci Internet.
 5. Sprzedający/Golden Oudh Properties – Golden Oudh Properties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Mariacka 18/1, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317281, NIP: 671-177-03-10, REGON: 320591074, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.
 6. Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 7. Zamówienie – dokument elektroniczny zawierający ustalenia Sprzedającego i Kupującego dotyczące Towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży oraz jego ceny.

 
Ochrona prywatności

 

 1. Golden Oudh Properties szanuje prawo użytkowników do prywatności. Golden Oudh Properties dba, ze szczególna troską, o ochronę Danych Osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Firma Golden Oudh Properties chciałaby, by każdy Klient Galerii Galaktyka Wnętrz i przynależnego jej Sklepu Internetowego czuł się w pełni bezpiecznie.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres do wysyłki, telefon kontaktowy, a także adres login (adres e-mail) i hasło. W formularzu można też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem ofert marketingowych oraz informacji handlowych o nowych produktach. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.
 3. Cookies to pliki tekstowe, które serwer Galerii Galaktyka Wnętrz oraz przynależnego jej Sklepu Internetowego zapisuje na dysku urządzenia końcowego Klienta. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Klienta. Za pomocą plików cookies nie są też przetwarzane lub przechowywane żadne Dane Osobowe.

  Golden Oudh Properties przechowuje pliki cookies na komputerach Klientów w celu:
  a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
  b) realizacji na stronie Sklepu Internetowego funkcjonalności zgodnie z żądaniem Klienta (np. dodanie produktu do koszyka); 
  c) przeprowadzania ankiet do celów wewnętrznych (w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu Klientowi tej samej ankiety);
  d) tworzenia zbiorczych statystyk oglądalności (dane w statystykach są uśrednione i dotyczą całych grup Klientów; za pomocą danych statystycznych nie jest możliwe zidentyfikowanie pojedynczego Klienta);

  Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze). Efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego. 

  Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze) ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Należy podkreślić, że pliki cookies nie służą identyfikacji konkretnych Klientów, a na ich podstawie Golden Oudh Properties nie ustala tożsamości Klientów. 


Ochrona i przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Ochrona Danych Osobowych Klientów oraz zapewnienie pełnego bezpieczeństwa transakcji jest dla Golden Oudh Properties jednym z priorytetów.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych Osobowych Klientów oraz administratorem Danych Osobowych Klientów jest Golden Oudh Properties. Dane Osobowe Klientów będą przetwarzane przez Golden Oudh Properties zgodnie z Ustawą.

  Przekazane Dane Osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery telefonu są przetwarzane wyłącznie w celu:
  a) realizacji umowy sprzedaży na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta; 
  b) założenia i prowadzenia Konta Klienta w Galerii Galaktyka Wnętrz oraz przynależnego jej Sklepu Internetowego, jeśli Klient wyrazi taką wolę; 
  c) przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych, o ile Klient wyraził uprzednio zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.
 3. Podanie Danych Osobowych przez Klientów jest dobrowolne.
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich poprawiania oraz prawo do żądania ich usunięcia z bazy Galerii Galaktyka Wnętrz oraz przynależnego jej Sklepu Internetowego.
  W takim przypadku, Dane Osobowe Klienta zostaną usunięte w zakresie, w jakim Sprzedający nie będzie zobowiązany/uprawniony do przetwarzania takich danych na podstawie właściwych przepisów (np. w z związku z koniecznością przechowywania faktur VAT, które mogą zawierać Dane Osobowe). Klienci, którzy dokonali rejestracji i posiadają Konto Klienta w sklepie mogą zmieniać swoje dane używając zakładki „Twoje Konto” na stronie Sklepu Internetowego lub zażądać usunięcia Konta Klienta. 
 5. Przetwarzanie Danych Osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, uaktualnianie, prostowanie i usuwanie. Przetwarzane będą następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, adres zamieszkania (ulica i nr domu, miasto, kod pocztowy), nr telefonu kontaktowego.
 6. Dane Osobowe nie są udostępniane przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym innym podmiotom trzecim z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej.
 7. Dostęp do Danych Osobowych posiada wyłącznie bardzo wąska grupa uprawnionych i specjalnie do tego celu przeszkolonych współpracowników Golden Oudh Properties. Osoby mające dostęp do Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania ich w ścisłej tajemnicy.
 8. Z uwagi na fakt, że realizacja Zamówienia może się odbywać za pośrednictwem osób trzecich, może się to wiązać z przekazaniem tym osobom niektórych Danych Osobowych Klienta w celu realizacji Zamówienia. Osoby te będą zobowiązane do zachowania otrzymanych Danych Osobowych w ścisłej tajemnicy, zobowiązane do przestrzegania wszelkich wymogów Ustawy oraz nie będą w